Infiltration och marbädd
Infiltration och markbädd

Beroende på vilken marktyp som finns där bädden skall anläggas väljs antingen en infiltration eller en markbädd. Alla BAGA infiltrationer och markbäddar, oavsett vilken typ av reningsanläggning de anläggs efter, byggs upp av bioModuler och spridarplattor. Biomodulens funktion är att förbättra syresättningen av den bakteriekultur som reducerar föroreningar i hushållets avloppsvatten (d.v.s vatten från bad, dusch, tvätt, disk och toalett). Man kan säga att BAGA biomoduler optimerar naturens reningsprocess; samma biomassa som finns i sand- och makadamlagret under bädden, växer på biomodulens ytstruktur. Processen i biomassan bryter ner de föroreningar som finns i avloppsvattnet.

I anslutning till bädden anläggs en slamavskiljare som tar hand om de partikulära föroreningar som bädden inte kan bryta ner. Från slamavskiljaren rinner vattnet med självfall, men det kan med fördel pumpas – det gynnar både reningsfunktionen och bäddens livslängd. Spridarrören som ligger utmed biomodulerna fördelar vattenflödet längs bädden, medan biomodulernas struktur fördelar vattnet i sidled. Genom att pumpa utnyttjas hela biomodulens yta bättre.

När vattnet passerar genom biomodulen fördelas det över hela ytan och filtreras genom den biohud som bildats där. Biohuden förses med syre via ventilationsrör i båda ändar av biomodulerna.

Vattnet fortsätter ner i spridnings plattan som fördelar vattnet över infiltrationsytan och ett eventuellt förstärkningslager.

Produktfördelar

  • Optimerad syresättning
  • Ingen risk för igensättning
  • Hög reningsgrad
  • Mindre materialåtgång