Nytt Avlopp – Så kan det gå till

Den dag som du skall anlägga ett ”nytt avlopp” är det mycket man skall tänka på eftersom att det är ”Tillståndspliktigt”. Du får inte påbörja det praktiska arbetet innan du har fått klartecken från din kommunala miljöförvaltning. Här finner du beskrivet hur det kan gå till.

1:a kontakten
När miljöinspektörerna har besökt din fastighet och bedömt att du måste göra något åt ditt befintliga avlopp brukar man få ett föreläggande, som man måste svara på inom sex till 24 månader. Man kan kontakta kommunen eller surfa in på deras hemsida för att få råd och anvisningar om hur man skall gå till väga.

Oftast leder detta till att man kontaktar en grävare/entreprenör eller konsult. Om du vänder dig till en konsult är det ofta han som har kontakten med grävaren i ditt ställe.

Besök av grävare eller konsult
Det är ofta en grävare eller konsult som hjälper till med att bedöma vad som behövs på platsen utifrån förutsättningarna som gäller på din tomt. Dom vet oftast vad kommunen kräver i området. Man hjälper även till med ansökan in till miljökontoret. I ansökan skall det stå fastighetsbeteckning, vald lösning med information om hur den fungera. En karta över tomten med anläggningen inritad där dricksvattenbrunnar, utsläppspunkt, och andra topografiska detaljer är inritade.

Tillståndet
I tillståndet står det förutsättningarna för tillståndet som är baserat på den ansökan som du har skickat in. Myndigheten har gjort en bedömning om man anser att vald anläggning uppfyller kraven man ställer. Du måste oftast påbörja arbetet inom 24 månader, ibland snabbare. Du får inte påbörja arbetet innan du har fått tillståndet. Kommunen kan besöka fastigheten under tillståndsprocessen för att förvissa sig om lämpligheten av den valda lösningen. Kommunen tar ut en avgift för tillståndet som kan ligga mellan 4 000 till 6 000 kr. Även om man får ett avslag tar man ut denna avgift.

Genomförande
Grävaren som du anlitat genomför oftast arbetet. Det tar några dagar och när det är klart rapporteras det in till miljökontoret att det är klart. Ibland vill kommunen komma ut och besiktiga arbetet under arbetets gång. Grävaren dokumenterar arbetets gång med bilder som infogas i slutrapporten.

Varför nytt avlopp?
Om det är ett hus som skall byggas nytt så behövs det med all säkerhet en avloppsanläggning. Från 1969 har det varit förbjudet att släppa ut orenat avloppsvatten. Det krävs mer än endast slamavskiljning för att anses godkänt.

Om du har ett befintligt avlopp som är utdömt av myndigheten eller att det inte längre fungerar som det skall kan du behöva göra ett nytt. I de fall som kommunen har besökt, och dömt ut det, har du en begränsad tid på dig att inkomma med en ansökan där du redovisar vad du vill göra för att uppfylla kraven. Tiden kan varierar från kommun till kommun och på hur dåligt ditt befintliga avlopp anses vara. Allt från sex till 24 månader förekommer.

Behov
Var du bor i förhållande till grannars, och din egen dricksvattenbrunn, åar, bäckar och sjöar, och inte minst havet bidrar till vad du behöver göra. Andra viktiga faktorer är markbeskaffenheten på platsen. Har du sand, lera eller berg och hur långt har du till grundvattnet avgör vad som är möjligt att göra. Lägg sedan till, hur stor plats du har tillgängligt för ditt nya avlopp?

Miljöskydd – Normal skyddsnivå!normalt_miljoskydd
Om du har långt till grannar och vattendrag bedöms du oftast behöva en anläggning för ”Normal skyddsnivå”. Till detta brukar man anlägga traditionella lösningar som infiltrationer och markbäddar.

Miljöskydd – Hög skyddsnivå!miljoskydd_red
När du bor nära hav och sjö eller vattendrag som leder ner till sjö eller har dricksvattenbrunnar eller naturskyddsområden brukar man hamna i ”Hög skyddsnivå”. Detta innebär att du måste ha en anläggning som klarar mer avseende reduktion av närsalter som fosfor och kväve.

Högt hälsoskyddhalsoskydd_red
I närheten till dricksvattenbrunnar och grundvatten samt badplatser eller intag från kommunal vattentäkt gäller ”Högt hälsoskydd”. Det gör att man ofta kan få krav på sig med en extra hygienisering för att få släppa ut sitt renade vatten.


Förväntade reningsnivåer

Normal Miljöskydd Högt Miljöskydd Högt Hälsoskydd
BOD – Biologiskt syreförbrukande mtrl 90 % 90 %
P – Fosfor 70 % 90 %
N – Kväve 50 %
E.colie 99,999 %
Intestinala Enterokocker 99,999 %