kretslopp_576px

Källsorterat avlopp

Vi erbjuder flera möjligheter för separering av BDT- och toalettvatten.
Avloppsvatten innehåller näringsämnen som kan vara till nytta för odling och åkermark. T ex kväve och fosfor. Däremot är dessa ämnen en belastning för våra vattenmiljöer om de inte tas om hand på rätt sätt. Av det totala avloppsvattnet är det toalettvattnet som innehåller merparten av dessa ämnen. Om man kan återföra detta vatten till åkermarken har man uppnått en kretsloppslösning. Våra lösningar för Källsorterat avlopp separerar toalettvattnet från BDT-vattnet.

Toalettvattnet leds till en sluten tank där en extremt snålspolande toalett håller nere vattenmängden och därmed antalet slamtömningar. För BDT-vattnet kan man beroende på de lokala förutsättningarna anlägga antingen en infiltration/markbädd eller ett BDT-reningsverk som renar vattnet för att kunna släppas ut utan efterbehandling.