fosfor_576pxPatenterad fosforreduktion

En av de värsta bovarna i utsläpp till naturen från små avlopp är Fosfor (P). Fosfor bidrar till övergödning av hav och sjöar och är ett av de ämnen man vill minimera vid avloppsrening. Reduktion av kväve är också till nytta för miljön. När man förfäller fosfor avlastar man efterföljande rening organiskt med över 50 % vilket möjliggör en effektiv reduktion av kväve i markbädden, upp till 65 %. Denna reduktion av kväve får man inte om man väljer att ta fosforn i en fosforfälla efter bädden.

Vid hög skyddsnivå krävs någon form av kemisk reningsteknik för att klara av fosforkravet på 90 % reduktion. BAGAs avloppsanläggningar uppnår 99 % (BAGA Easy) resp. 97 % (bioTank). En förutsättning för detta och vår lösning på problemet är att vi redan i slamavskiljaren uppnår 90 % reduktion av fosfor genom förfällning, vilket vi är ensamma om när det gäller små avlopp! Därefter tar efterföljande polersteg (bädd eller bioreaktor) hand om resterande mängder.
easy_g4

Flockmedel baserat på aluminium eller järn används för att binda fosforn och få den att fälla ut från avloppsvattnet. Man har dock mycket kort tid på sig för att få en effektiv inbindning av fosforn, ca. 7 sekunder, vilket innebär att tidpunkten och platsen för tillsats av flockmedel är viktig. Vi tillsätter flockmedlet i slamavskiljarens inlopp där fosforn finns att binda. Inblandningen av flockmedel i slamavskiljaren sker flödesproportionellt och under rörelse vilket är viktigt för reduktion av både fosfor och organiskt material.

Det här är vi ensamma om på marknaden!